Our website address is: https://www.yogaenmotion.nl.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Yoga & Motion: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Yoga & Motion gevestigd aan de Jongstraat 120, 7002AL Doetinchem ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer81194714;

b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Yoga & Motion en het lid;

c. lid: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Yoga & Motion;

d. training: de (personal) trainingssessie, groepsles of yogales die door Yoga & Motion wordt verzorgd;

e. trainer: de natuurlijke persoon die namens Yoga & Motion de training geeft;

f. sportschool: de sportschool van Yoga & Motion;

g. website: de website www.yogaenmotion.nl die door Yoga & Motion wordt beheerd.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

2.1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Yoga & Motion en het lid.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Yoga & Motion vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. Yoga & Motion heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij het lid akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3. AANBOD

3.1. Het aanbod van Yoga & Motion is vrijblijvend.

3.2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten of op de website binden Yoga & Motion niet.

3.4. Vermelde tarieven zijn inclusief btw.

3.5. Yoga & Motion kan besluiten dat zij tijdelijk geen leden aanneemt.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

a. het lid zich online via de website of momoyoga heeft ingeschreven.

4.2. Indien de overeenkomst via de website tot stand komt, dan stuurt Yoga & Motion na ontvangst van de inschrijving het lid via de e-mail een bevestiging. Heeft het lid geen bevestigingse-mail ontvangen, dan dient het lid contact op te nemen met Yoga & Motion.

4.3. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat het lid heeft aangeklikt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

4.4. Indien de overeenkomst via het schriftelijke inschrijfformulier tot stand komt, dan worden deze algemene voorwaarden bij het tot stand komen van de overeenkomst aan het lid ter hand gesteld.

4.6. Middels het aangaan van een overeenkomst met Yoga & Motion gaat het lid ermee akkoord dat Yoga & Motion foto’s van het lid maakt op het moment dat het lid gebruik maakt van een van de diensten van Yoga & Motion en deze foto’s plaatst op Facebook en/of op Instagram, zie ook ## Artikel 5 van het privacy beleid van Yoga & Motion.

ARTIKEL 5. HERROEPINGSRECHT

5.1. Het lid die via de website een overeenkomst met Yoga & Motion heeft gesloten, heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden.

5.2. Wil het lid gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient het lid dat binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk aan Yoga & Motion kenbaar te maken.

5.3. Yoga & Motion zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat het lid een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht het eventueel reeds betaalde maandelijkse lidmaatschapsgeld aan het lid terugbetalen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het lid reeds in de ontbindingsperiode een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. In een dergelijk geval dient het lid de prijs voor het lidmaatschap te betalen naar rato van hetgeen reeds uitgevoerd is.

ARTIKEL 6. LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST

6.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

6.2. Het lid kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Opzegging dient te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

6.3 Het lid dient de overeenkomst zelf te beëindigen via zijn/haar Momoyoga account. Dit kan via de Momoyoga app of de website: https://www.momoyoga.com/yoga-motion/

6.4 Het is alleen mogelijk om de overeenkomst te pauzeren bij blessures of zwangerschap. Bij een blessure vragen wij om een bericht van arts of fysiotherapeut waarin wordt aangegeven dat er niet kan worden gesport en voor welke periode dit betreft. Pauzeren kan minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden. De pauzering gaat van start op de dag van aanvraag.

ARTIKEL 7. AAN- EN AFMELDEN VOOR EEN GROEPSLES EN ANNULERING PERSONAL TRAINING

9.1. Via de website en de app kunnen leden zich aan- en afmelden voor een groepsles.

9.2. Indien het lid een afspraak voor een personal training afzegt binnen 24 uur voor aanvang van de personal training, dan heeft Yoga & Motion het recht annuleringskosten aan het lid in rekening te brengen. De annuleringskosten bedragen het uurtarief van de trainer.

ARTIKEL 8. ANNULERING VAN EEN TRAINING DOOR YOGA & MOTION

10.1. Yoga & Motion heeft het recht een training te annuleren. Een training kan bijvoorbeeld geannuleerd worden indien er te weinig aanmeldingen voor de training zijn of indien er sprake is van overmacht.

10.2. Yoga & Motion tracht het lid die zou deelnemen aan de training zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de annulering van een training.

ARTIKEL 9. TARIEVEN

13.1. Yoga & Motion heeft het recht haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

13.2. Het lid wordt minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum van de tariefwijziging schriftelijk of via de e-mail in kennis gesteld van een tariefwijziging.

ARTIKEL 10. BETALING

14.1. Betaling geschiedt maandelijks middels SEPA automatische incasso.

14.2. Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, dan stuurt Yoga & Motion het lid een herinnering. Geeft het lid geen gehoor aan de herinnering, dan kan Yoga & Motion de vordering uit handen geven.

14.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is het lid vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente, conform ## Artikel 6:119 BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat het lid in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van het lid. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.

14.4. Iedere betaling door het lid strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door het lid tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

ARTIKEL 11. ONTBINDING EN OPSCHORTING

15.1. Yoga & Motion is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien het lid de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt.

15.2. Voorts is Yoga & Motion bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

16.1. Yoga & Motion kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17.2;

b. enige daad of nalatigheid van het lid, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.

16.2. Yoga & Motion is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Yoga & Motion is uitgegaan van door het lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

16.3. Deelname aan de activiteiten tijdens de training en het gebruik van fitnessapparatuur in de sportschool geschiedt geheel op eigen risico. Het lid is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training en/of tijdens zijn verblijf in de sportschool. Yoga & Motion kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training, door het opvolgen van de door Yoga & Motion gegeven trainingsadviezen of instructies of die ontstaan is ten gevolge van het gebruik van fitnessapparatuur. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training of tijdens het gebruik van fitnessapparatuur komen geheel voor rekening van het lid.

16.4. Het lid dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Yoga & Motion. Indien het lid weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is het lid verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

16.5. Yoga & Motion kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van het lid op het terrein waar de training plaatsvindt en/of in de sportschool.

16.6. Yoga & Motion kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een of meerdere fitnessapparaten tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld.

16.7. Yoga & Motion aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens het lid voor indirecte of gevolgschade.

16.8. Indien Yoga & Motion aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Yoga & Motion beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Yoga & Motion gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Yoga & Motion beperkt tot het bedrag dat maandelijks aan het lid in rekening wordt gebracht.

ARTIKEL 13. OVERMACHT

17.1. Yoga & Motion is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.

17.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Yoga & Motion geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

ARTIKEL 14. GEHEIMHOUDING

18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

18.2. Yoga & Motion verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy beleid dat onderaan deze algemene voorwaarden is opgenomen en tevens na te lezen is op www.yogaenmotion.nl

ARTIKEL 15. INTELLECTUELE EIGENDOM

19.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op trainingen ontwikkeld door Yoga & Motion blijven bij Yoga & Motion berusten.

19.2. Het is zonder voorafgaande toestemming van Yoga & Motion niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training.

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

20.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2. Alle geschillen tussen het lid en Yoga & Motion zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Yoga & Motion gevestigd is. Het lid heeft 1 maand de tijd nadat Yoga & Motion zich schriftelijk jegens het lid op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.